Meta-analysis of factors predicting resistance to intravenous immunoglobulin treatment in patients with Kawasaki disease
Jin-Young Baek, Min Seob Song
Korean J Pediatr. 2016;59(2):80-90.   Published online 2016 Feb 29     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.2.80
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Interleukin-6 is prone to be a candidate biomarker for predicting incomplete and IVIG nonresponsive Kawasaki disease rather than coronary artery aneurysm
Yue Wu, Fei Fei Liu, Yao Xu, Jing Jing Wang, Sama Samadli, Yang Fang Wu, Hui Hui Liu, Wei Xia Chen, Huang Huang Luo, Dong Dong Zhang, Wei Wei, Peng Hu
Clinical and Experimental Medicine.2019; 19(2): 173.     CrossRef
Risk factors for the occurrence and persistence of coronary aneurysms in Kawasaki disease
Soo-kyeong Jeon, Geena Kim, Hoon Ko, Joung-Hee Byun, Hyoung Doo Lee
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 138.     CrossRef
Predictors and management of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease
Min Seob Song
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 119.     CrossRef
Predictive risk factors of coronary artery aneurysms in Kawasaki disease
Hyang-Ok Woo
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 124.     CrossRef
Predictors of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease in children: a meta-analysis of 4442 cases
Xuan Li, Ye Chen, Yunjia Tang, Yueyue Ding, Qiuqin Xu, Lin Sun, Weiguo Qian, Guanghui Qian, Liqiang Qin, Haitao Lv
European Journal of Pediatrics.2018; 177(8): 1279.     CrossRef
Factors Predicting Resistance to Intravenous Immunoglobulin Treatment and Coronary Artery Lesion in Patients with Kawasaki Disease: Analysis of the Korean Nationwide Multicenter Survey from 2012 to 2014
Min Kyu Kim, Min Seob Song, Gi Beom Kim
Korean Circulation Journal.2018; 48(1): 71.     CrossRef
Predictive factors of resistance to intravenous immunoglobulin and coronary artery lesions in Kawasaki disease
Hye Young Lee, Min Seob Song
Korean Journal of Pediatrics.2016; 59(12): 477.     CrossRef