Acute pancreatitis in hand, foot and mouth disease caused by Coxsackievirus A16: case report
Byungsung Park, Hyuckjin Kwon, Kwanseop Lee, Minjae Kang
Korean J Pediatr. 2017;60(10):333-336.   Published online 2017 Oct 20     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2017.60.10.333
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Amplification and next generation sequencing of near full-length human enteroviruses for identification and characterisation from clinical samples
Sonia R. Isaacs, Ki Wook Kim, Junipearl X. Cheng, Rowena A. Bull, Sacha Stelzer-Braid, Fabio Luciani, William D. Rawlinson, Maria E. Craig
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
miR-1303 regulates BBB permeability and promotes CNS lesions following CA16 infections by directly targeting MMP9
Jie Song, Yajie Hu, Hongzhe Li, Xing Huang, Huiwen Zheng, Yunguang Hu, Jingjing Wang, Xi Jiang, Jiaqi Li, Zening Yang, Haitao Fan, Lei Guo, Haijing Shi, Zhanlong He, Fengmei Yang, Xi Wang, Shaozhong Dong, Qihan Li, Longding Liu
Emerging Microbes & Infections.2018; 7(1): 1.     CrossRef